បរិច្ចាគ

  • Bitcoin
  • Ethereum
Scan to Donate Bitcoin to bc1qn8g0g7n6mm52r7dvn8vtp7ltgr74d6wys4r5y9

បរិច្ចាគ Bitcoin ទៅអាសយដ្ឋាននេះ

ស្កេនកូដ QR ឬចម្លងអាសយដ្ឋានខាងក្រោមទៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកដើម្បីផ្ញើ Bitcoin មួយចំនួន

Scan to Donate Ethereum to 0x57AF34fF26e29f35729f9c41807e0eF04E5902d1

បរិច្ចាគ Ethereum ទៅអាសយដ្ឋាននេះ

ស្កេនកូដ QR ឬចម្លងអាសយដ្ឋានខាងក្រោមទៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក ដើម្បីផ្ញើ Ethereum មួយចំនួន