លោក Biden មានប្រសាសន៍ថាគាត់ជឿជាក់លើវ៉ាក់សាំងនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទុកចិត្តដូណាល់ត្រាំ

Topline

Former Vice President Joe Biden on Wednesday pushed back on claims by President Trump and his allies that he and Sen. Kamala Harris are “anti-vaccine,” asserting that while he trusts vaccines and scientists, his concern about vaccines comes from a distrust of Trump.

ការពិតសំខាន់

“Let me be clear: I trust vaccines, I trust scientists, but I don’t trust Donald Trump,” Biden said in Wilmington, Delaware after a briefing vaccines by health experts, adding, “at this point the American people can’t either.”

Biden alleged that Trump has put political pressure on the vaccine process, stating that vaccine developments “don’t care about calendars anymore than the virus does,” and that they “certainly don’t adhere to election cycles.”

But, the former Vice President said, people “should have confidence” in a vaccine put out by the administration if they can demonstrate “total transparency” so that “scientists outside the government know exactly what is being approved.”

ការធានារ៉ាប់រងពេញលេញនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្ទាល់លើវីរុសកូរ៉ូណាវ៉ាវី

Source: https://www.forbes.com/sites/andrewsolender/2020/09/16/biden-says-he-trusts-vaccines-and-scientists-but-i-dont-trust-donald-trump/