សហព័ន្ធបម្រុងនិយាយថាវានឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់ជិតដល់សូន្យរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៣

Topline

The Federal Reserve concluded its two-day policy meeting—the last one before the November election—on Wednesday by pledging to keep interest rates near zero until 2023, as the central bank looks to continue to support the U.S. economic recovery out of the coronavirus recession.

ការពិតសំខាន់

In a widely expected move, the Fed kept short-term interest rates steady at the 0% to 0.25% range on Wednesday.

The central bank also signaled that it would keep rates anchored near zero through at least 2023, with all but four members of the Fed board agreeing with the long-term outlook.

Fed officials also issued updated quarterly economic forecasts, reflecting a smaller decline in GDP and a lower unemployment rate in 2020.

While the economic recovery has “progressed more quickly than generally expected” and Fed forecasts have been revised up from previous projections, overall activity still remains “well below” the level it was before the pandemic, Fed chairman Jerome Powell said in a press conference.

The Federal Open Market Committee (FOMC) “expects to maintain an accommodative stance of monetary policy” until inflation averages 2% over time, the central bank said in a statement.

In late August, at the last FOMC meeting, Fed chairman Jerome Powell បានប្រកាស “ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដ៏រឹងមាំ” នៃគោលនយោបាយដែលធនាគារកណ្តាលអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអតិផរណាដំណើរការ“ មធ្យម” លើសគោលដៅ ២% ដែលកំពុងដំណើរការជាយូរមកហើយ។

របស់ធនាគារកណ្តាល វិធីសាស្រ្តថ្មីចំពោះអតិផរណា មានន័យថាគាំទ្រទីផ្សារការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចឱ្យបានទូលំទូលាយដោយរក្សាអត្រាការប្រាក់ឱ្យទាបក្នុងរយៈពេលយូរ។

សម្រង់សំខាន់

“Well anchored interest rates enhance our ability to meet both employment and inflation objectives, particularly in the ‘new normal’ in which interest rates are closer to their effective lower bound even in good times,” Powell said.

ប្រធានរិះគន់

“The policy prescription is as expected, but the Fed’s economic projections look too optimistic,” says Ron Temple, head of U.S. equities at Lazard Asset Management. “Recent economic data have been good, but deceleration is evident even before taking into account rising risks related to fading fiscal stimulus, election uncertainty, and rolling waves of the pandemic as we enter flu season.”

សាវតាសំខាន់

The Federal Reserve has so far taken unprecedented steps to support the economy through the coronavirus pandemic. The central bank has pumped trillions of dollars into the financial system through bond purchases and a slew of emergency lending facilities to keep businesses afloat. Although the economy has partially recovered from its steepest downturn ever—with data showing signs of improvement, coronavirus continues to pose problems by keeping unemployment rates high. Temporary extra jobless benefits have started to run out and much-needed additional stimulus from Congress looks to be stuck in a political stalemate.

អានបន្ថែម

ដោនលោតដល់ ១៥០ ពិន្ទុបន្ទាប់ពីធនាគារកណ្តាលប្រកាសវិធីសាស្រ្តថ្មីចំពោះអតិផរណា (Forbes)

ធនាគារកណ្តាលទើបតែប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអតិផរណាដ៏សំខាន់ - នេះជាមូលហេតុដែលសំខាន់ (Forbes)

ការធានារ៉ាប់រងពេញលេញនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្ទាល់លើវីរុសកូរ៉ូណាវ៉ាវី

Source: https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2020/09/16/federal-reserve-says-it-will-keep-interest-rates-near-zero-until-2023/