អេតចាយស្តារប្រាក់សំណងសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមលើសពី ៣៦០ ដុល្លារបន្ទាប់ពីការបដិសេធនៅ ៣៨២ ដុល្លារ

ការព្យាករណ៍តម្លៃអេហ្វធី - ថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញា

នៅពេល ETH / ដុល្លារត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកើនឡើងកាក់គឺមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកើនឡើងខ្ពស់ជាង ៤០០ ដុល្លារនិង ៤២០ ដុល្លាររៀងៗខ្លួន។

ETH / ដុល្លារអាមេរិកផ្សារ

កម្រិតគន្លឹះ:

កម្រិត Resistance: ០,១៩ ដុល្លារ, ០,២០ ដុល្លារ, ០,២១ ដុល្លារ

កំរិតគាំទ្រ៖ ០,១១ ដុល្លារ, ០,១០ ដុល្លារ, ០,០០៩ ដុល្លារ

ETHUSD - គំនូសតាងប្រចាំថ្ងៃ

ETH / ដុល្លារ is in consolidation after the price action stalled slightly above $390. According to the daily chart, the seller congestion at $382 could not allow the bulls an easy pass to $400. In light of that, the second-largest cryptocurrency appears to be exploring levels under $370 but again holding above short term support at $360.

What is the Next Possible Direction for Ethereum?

The daily chart illustrates the formation of a symmetrical triangle. ETH/USD is trading in-between the 9-day and 21-day moving averages. Despite the barrier at $390 and the slide under $380, Ethereum can move past the critical hurdle at $400. Meanwhile, if the second-largest cryptocurrency gains exceed $400, there may be a big chance that the uptrend could extend to $420.

For now, a sideways movement between $365 and $385 could be a welcomed move which may likely allow the buyers to forge another attack above the moving averages which could reach the resistance levels of $435, $455, and $475 in the coming positive moves. However, if the price drops below the 9-day moving average, the coin is likely to locate the critical support below the channel at $345 which is a close support level for the bears.

A bearish continuation could bring the market to $300, $280, and $260 support levels as the technical indicator RSI (14) breaks below the 50-level.

Against Bitcoin, the recent price decline has continued to place the coin in a downward trend after witnessing a bullish price action a few days, indicating an undecided market. The price action is still trading below the 9-day and 21-day moving averages. Looking at a long-term bear market, the 3000 SAT and below could provide further support levels for the next selling pressure as the RSI (14) nosedives below 50-level.

ETHBTC - គំនូសតាងប្រចាំថ្ងៃ

However, between yesterday and today, the Ethereum price fell to the 3359 SAT following a sudden rise in the downtrend. Now, we can say that the sellers may likely return to the market after a little indecisive appearance. However, if the 3300 SAT can act as a solid line of defense against any further downtrend; buy pressure at 3800 SAT and above could be visited.

ប្រភព៖ https://insidebitcoins.com/news/eth-usd-market-7